Sanataide

SANATAIDE

 

Sanataiteen työpajat ja kurssit erilaisille kohderyhmille


Sanataide on luovaa ja leikkisää itseilmaisua puhutun, kirjoitetun ja kuvitetun kielen avulla. Kieli  kaikkine sanoineen on jokaisen käytettävissä, ja mahdollisuudet luovaan sanalliseen itseilmaisuun ovat rajattomat. Sanataiteen kenttä onkin laaja, ja siihen voi sisältyä puhuttuna sanataiteena esimerkiksi tarinankerrontaa ja sadutusta, kuvitettuna sanataiteena sarjakuvia ja runovideoita sekä kirjoitettuna sanataiteena esimerkiksi novelleja, blogitekstejä, runoja, tarinoita ja satuja. 


Sanataide luetaan taiteen muodoksi ja taidekasvatuksen alaksi, jonka keskiössä ei ole oman äidinkielen hallinta ja oikeakielisyys, vaan luovuuden ja mielikuvituksen käyttäminen vapaaseen itseilmaisuun ja oman äänen löytäminen kielellisen ilmaisun erilaisten tapojen ja lajien kokeilemisen kautta. Luova kirjoittaminen puolestaan on vapaata kielellistä itseilmaisua, jossa sanataidetta keskeisempää on kielen ja tyylilajien hallinta sekä kirjoittamisen tekniikka. Luovan kirjoittamisen viitekehyksessä kirjoittaminen voi olla myös tavoitteellista ja tekstin syntymiseen tähtäävää.


Sanataiteen ja luovan kirjoittamisen työpajoja ja kursseja on mahdollista järjestää mistä tahansa aiheesta ja räätälöidä harjoitukset kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Matalan kynnyksen sanataidekursseille osallistuvilla ei tarvitse olla aiheesta minkäänlaisia ennakkotietoja tai -taitoja, jokainen on tervetullut omana itsenään tekemään tutkimusretkiä sanalliseen arkkuunsa omassa tahdissaan, omista lähtökohdistaan käsin. Sanamatkaan voidaan ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan yhdistää monenlaisia elementtejä muista taiteenlajeista rikastuttaen kielellistä ilmaisua esimerkiksi musiikin, kuvantekemisen, valokuvan, draaman tai liikkeen keinoin. Ryhmässä taide toimii oman itsen, kielen ja toisten ryhmäläisten kohtaamisen areenana ja mahdollistaa paitsi omien ajatusten, tunteiden ja elämänkokemusten tarkastelun myös itsetuntemuksen ja itseilmaisun syventymisen.


Sanataiteen työpajojen ja kurssien hinta määräytyy

sisällön, osallistujamäärän ja keston mukaan.


 Ota yhteyttä ja kysy lisää!


SANOISTA ON MONEKSI


Sanat voivat rauhoittaa, rohkaista, vapauttaa, ilahduttaa, inspiroida, sallia, lohduttaa, huvittaa, ihmetyttää, hoitaa, helliä ja voimaannuttaa. Santaiteen avulla voidaan muun muassa


– hahmottaa omaa maailmaa

– kokeilla kielenkäyttötapoja

– virittää mielikuvitusta ja luovuutta

– maistella vivahteita ja merkityksiä

– löytää uusia keinoja itseilmaisuun

– kehittää kielitaitoa

–  vahvistaa kielitajua

 – rikastuttaa sanastoa

– tutkimusretkeillä tuntemattomaan

– sanallistaa omaa tarinaa

– ihmetellä elämää

– kokea elämyksiä

– osallistua ja osallistaa

– jakaa ajatuksia ja kokemuksia

–  kohdata kanssakirjoittajia, lukijoita ja kuulijoita

– löytää ja kokea kielen, lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja kertomisen ilo.


Lisätietoja:


Suomen sanataideopetuksen seura