Kohtaamistaide

KOHTAAMISTAIDE®

 

Kohtaamistaiteen® työpajat ja kurssit erilaisille kohderyhmille


Kohtaamistaide® on alun perin Japanissa muistisairauksien ennaltaehkäisemiseen ja muistisairaiden hoitoon kehitettyyn Clinical Art -taidetyöskentelyyn perustuva taidelähtöinen menetelmä, jonka ohjaajia on koulutettu Suomessa Laureassa vuodesta 2007. Kohtaamistaide on taiteellisesta taustasta riippumatta kaikille sopivaa ryhmämuotoista taidetoimintaa, joka perustuu kokemukselliseen tekemiseen ja oman sisäisen maailman, erilaisten taidemateriaalien, taideteosten ja muiden ryhmäläisten kohtaamiseen. Kohtaamistaiteen keskeisiin periaatteisiin lukeutuvat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, moniaistisuus, keskinäinen kunnioitus ja arvostaminen. Yksilö nähdään osana ryhmän muodostamaa yhteisöä, jossa hän voi turvallisesti ilmaista itseään luovin keinoin, tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja olla arvostavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 


Kohtaamistaiteen ohjatusti vaiheittain etenevässä taidetyöskentelyssä hyödynnetään erilaisia korkealaatuisia taidemateriaaleja ja yhdistellään tekniikoita öljypastelliliiduilla piirtämisestä muste- ja akvarellimaalaukseen. Kullakin tapaamiskerralla on oma teemansa, ja työskentely etenee järjestelmällisesti alkuvirittäytymisestä taiteelliseen tekemiseen ja päättyy syntyneiden teosten yhteiseen katsomiseen ja arvostuskierrokseen. Taidetyöskentely mahdollistaa osallistujille kaikkien aistien monipuolisen käyttämisen ja omien valintojen tekemisen, mikä tukee yksilötasolla paitsi keskittymis- ja havainnonitikykyä myös kokemusta omasta aktiivisesta toimijuudesta. Ryhmässä annettu ja saatu positiivinen palaute puolestaan kehittää ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä edistää osallisuuden, onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. 


Kohtaamistaide soveltuu hyödynnettäväksi monenlaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä mielenterveys- ja päihdetyöstä lastensuojeluun ja vanhustenpalveluihin sekä erityistarpeita omaavien ryhmien virkistystoiminnasta työyhteisöjen yhteishengen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Taidetyöskentelyn tavoitteet määräytyvät aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kohtaamistaiteen ryhmä tapaa yleensä viikoittain 8–10 kertaa, ja jokainen tapaamiskerta on kestoltaan noin tunnista kahteen ryhmästä riippuen. Viimeisellä tapaamiskerralla on mahdollista järjestää kurssin aikana tehtyjen teosten näyttely, jonka yhteydessä voidaan käydä läpi taidetyöskentelyprosessin kaarta, tehtyjä oivalluksia ja taiteen tekemisen vaikutuksia omaan elämään.


Kohtaamistaiteen työpajojen ja kurssien hinta määräytyy

sisällön, osallistujamäärän ja keston mukaan.


 Ota yhteyttä ja kysy lisää!


KOHTAAMISTAITEEN

MONET MAHDOLLISUUDET


Kohtaamistaidetta voidaan hyödyntää moneen tarkoitukseen:


Terveys ja hyvinvointi


Taidetyöskentely ja siinä käytetyt inspiroivat ja mielenkiintoiset tekniikat auttavat osallistujia purkamaan stressiä, rentoutumaan ja palautumaan sekä elpymään, aktivoitumaan ja virkistymään. 


Itsetuntemus ja itsetunto


Luova itseilmaisu edistää itsetuntemuksen kehittymistä. Ryhmässä tapahtuva näkyväksi tuleminen ja inhimilliset, arvostavat kohtaamiset auttavat vahvistamaan itsetuntoa ja lisäämään rohkeutta toimia erilaisissa tilanteissa.


Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot


Ryhmän sisäinen positiivinen vuorovaikutus sekä jaetut taidehetket ja yhteiset kokemukset edistävät paitsi luottamusta itseen ja kanssaihmisiin myös kohtaamis- ja  yhteistyötaitojen kehittymistä.


Lisätietoja:


Kohtaamistaiteen esittelyvideo


Suomen Kohtaamistaide ry