Taideterapia

TAIDETERAPIA


Taideterapeuttiset työpajat, kurssit ja kasvu- ja itsetuntemusryhmät

Räätälöidyt tapahtumat ja kurssit erityisryhmille ja työyhteisöille

Työskentelyn muotoina muun muassa kuvan tekeminen, valokuvaus, kehollinen ilmaisu,

rytmit ja musisointi, runoilu ja luova kirjoittaminen, draama

 

Taiteella ja kulttuurilla on läheinen yhteys hyvinvointiin: taidelähtöisillä, luovilla menetelmillä voidaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja toimintakykyyn elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Luovuus on yksilön hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä ja merkittävä voimavara. Jokainen ihminen on luova, ja omaa luovuutta on mahdollista herätellä ja kehittää niin ajattelun kuin konkreettisen toiminnankin tasolla. 


Taideterapia on kaikille sopiva psykofyysinen terapeuttinen hoitomuoto, jossa oman elämän ilmiöitä tarkastellaan ja käsitellään taiteellisen itseilmaisun keinoin. Kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja toiveille annetaan niiden sanallistamisen sijaan tai lisäksi ulkoinen muoto esimerkiksi värein ja muodoin, kuvan tekemisen kautta. Taideterapiassa ei pyritä saamaan aikaan taiteellisesti korkealaatuisia teoksia, vaan keskiössä on luova prosessi, yhteyden löytäminen omaan itseen ja oman sisäisen maailman havainnointi ja tarkastelu taiteen moninaisten menetelmien avulla. Minkäänlaista taiteellista osaamista ei tarvita; työskentely tapahtuu aina jokaisen omilla ehdoilla, omista lähtökohdista käsin.


Taideterapiassa lähestymistapoja ja suuntauksia on monenlaisia. Ekspressiivinen taideterapia (Expressive Arts Therapy) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Tarkastelun näkökulma on fenomenologinen: ongelmakeskeisen ajattelun sijaan esiin nousevia asioita havainnoidaan ja tarkastellaan mielenkiintoisina, moniulotteisina ilmiöinä. Suuntaus eroaa muista luovista terapiamuodoista siinä, että se on luonteeltaan monitaiteista eli useaa taidemuotoa integroivaa terapeuttista työskentelyä, jossa merkitystä on myös taiteidenvälisillä siirtymillä.  Luovan itseilmaisun keinoina voidaan hyödyntää muun muassa kuvan tekemistä ja valokuvausta, muovailua, ääntä ja musiikkia, draamaa, kehollista ilmaisua sekä runoutta ja luovaa kirjoittamista.


Ekspressiivisen taideterapian tavoin holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava ratkaisukeskeinen taideterapia (Solution Focused Art®) yhdistää ratkaisukeskeisen näkökulman taideterapeuttiseen viitekehykseen, pääasiallisesti kuvalliseen työskentelyyn. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa mielikuvitus ja luovuus nähdään ainutlaatuisina toiminnan alueina, joiden avulla ihmiselle avautuu mahdollisuus oman elämäntilanteensa uudelleenarviointiin, uusien näkökulmien muodostamiseen, positiivisten mielikuvien luomiseen, myönteisten asioiden vahvistamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Työskentelyn keskeisiä lähtökohtia ovat dialogisuus, arvostava vuorovaikutus, asiakkaan toimijuuden vahvistaminen ja voimavarakeskeisyys.

 

Sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arvottamisesta ja arvostelusta vapaa terapeuttinen taideilmaisu mahdollistaa pysähtymisen itsen ja oman elämän äärelle, tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja työstämisen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Olennaisinta työskentelyssä on aistien, mielikuvituksen ja luovuuden herättelyn kautta tapahtuva järjestä, logiikasta ja kontrollin illuusiosta etääntyminen ja luovaan prosessiin heittäytyminen sekä avoin vuorovaikutus oman taideilmaisun ja ryhmätyöskentelyssä ryhmän muiden jäsenten kanssa. 


Taideterapeuttista ryhmänohjausta vuodesta 2022 alkaen.


Jos kiinnostuit taideterapeuttisesta yksilö- tai ryhmätyöskentelystä,

ota yhteyttä ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi!


Katso myös lisätiedot Kohtaamistaiteesta® ja sanataiteesta. 


TAIDETERAPEUTTISTA

TYÖSKENTELYÄ

VOIMAVARAKESKEISELLÄ

OTTEELLA


Taideterapeuttinen työskentely on sovellettavissa ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä monenlaisten asiakasryhmien  tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Taideterapiasta voi saada apua ja tukea esimerkiksi 


– yhteyden löytämiseen itseen

– itsetuntemuksen syventämiseen

– henkilökohtaiseen kasvuun 

– stressin ja uupumuksen hoitoon

– mielenterveyden vaalimiseen

–  tietoisuus-, tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittämiseen

– kokemusten käsittelyyn

– vahvuuksien tunnistamiseen

– voimavarojen valjastamiseen 

– itsetunnon vahvistamiseen

–  vuorovaikutuksen haasteisiin

–  itseilmaisun monipuolistamiseen

– erilaisten kuntoutumis- ja toipumisprosessien edistämiseen

–  kriisien kohtaamiseen

– mahdollisuuksien kartoittamiseen

– muutosten tekemiseen

– elämänilon ja merkityksellisyyden tunteen löytämiseen

– toivon herättelyyn

– suunnan kirkastamiseen

– elämänlaadun parantamiseen.


Lisätietoja

ekspressiivisestä taideterapiasta:


Inartes instituutti


Lisätietoja

ratkaisukeskeisestä taideterapiasta:


Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry


Syksyn 2021 kaikille avoimet matalan kynnyksen taidetyöpajat 


Espoon Mielenterveysyhdistyksessä Valoemyssä, Espoossa,

su 10.10.,14.11. ja 12.12. klo 12-15.


Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet täältä.