Taideterapia

TAIDETERAPIA


Taideterapeuttiset työpajat, kurssit ja kasvu- ja itsetuntemusryhmät

Räätälöidyt tapahtumat ja kurssit  erityisryhmille ja työyhteisöille

Työskentelyn muotoina muun muassa kuvan tekeminen, valokuvaus, kehollinen ilmaisu,

rytmit ja musisointi, runoilu ja kirjoittaminen, draama

 

Taiteella ja kulttuurilla on läheinen yhteys hyvinvointiin: taidelähtöisillä, luovilla menetelmillä voidaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja toimintakykyyn elämänkaaren eri vaiheissa. Luovuus on yksilön hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä ja merkittävä voimavara. Jokainen ihminen on luova, ja omaa luovuutta on mahdollista kehittää niin ajattelun kuin konkreettisen toiminnankin tasolla. 


Taideterapia on kaikille sopiva psykofyysinen terapeuttinen hoitomuoto, jossa oman elämän ilmiöitä tarkastellaan ja käsitellään taiteellisen itseilmaisun keinoin. Kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja toiveille annetaan niiden sanallistamisen lisäksi ulkoinen muoto esimerkiksi värein ja muodoin, kuvan tekemisen kautta. Taideterapiassa ei pyritä saamaan aikaan taiteellisesti korkealaatuisia teoksia, vaan keskiössä on luova prosessi, yhteyden löytäminen omaan itseen ja oman sisäisen maailman havainnointi ja tarkastelu taiteen moninaisten menetelmien avulla. Minkäänlaista taiteellista osaamista tai kokemusta ei tarvita; työskentely tapahtuu aina jokaisen omista lähtökohdista, tarpeista ja tavoitteista käsin.


Taideterapiassa lähestymistapoja ja suuntauksia on monenlaisia. Ekspressiivinen taideterapia pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Tarkastelun näkökulma on fenomenologinen: ongelmakeskeisen ajattelun sijaan esiin nousevia asioita havainnoidaan ja tarkastellaan mielenkiintoisina, moniulotteisina ilmiöinä. Suuntaus eroaa muista luovista terapiamuodoista siinä, että se on luonteeltaan monitaiteista eli useaa taidemuotoa integroivaa  terapeuttista työskentelyä, jossa merkitystä on myös taiteidenvälisillä siirtymillä.  Luovan itseilmaisun keinoina voidaan hyödyntää muun muassa kuvan tekemistä ja valokuvausta, ääntä ja musiikkia, draamaa, kehollista liikettä sekä runoutta ja luovaa kirjoittamista.


Sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arvottamisesta ja arvostelusta vapaa työskentely mahdollistaa pysähtymisen itsen ja oman elämän äärelle, tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja työstämisen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Olennaisinta työskentelyssä on mielikuvituksen ja luovuuden herättelyn kautta tapahtuva järjestä, logiikasta ja kontrollin illuusiosta etääntyminen ja luovaan prosessiin heittäytyminen sekä avoin vuorovaikutus oman taideilmaisun ja ryhmätyöskentelyssä ryhmän muiden jäsenten kanssa. 


Taideterapeuttista ryhmänohjausta vuodesta 2022 alkaen.


Jos kiinnostuit taideterapeuttisesta työskentelystä,

ota yhteyttä ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi!


Katso myös lisätiedot Kohtaamistaiteesta® ja sanataiteesta. 


TAIDETERAPEUTTISTA

TYÖSKENTELYÄ

VOIMAVARAKESKEISELLÄ

OTTEELLA


Taideterapeuttinen työskentely on sovellettavissa ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä monenlaisten asiakasryhmien  tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivaksi. Taideterapiasta voi saada apua ja tukea esimerkiksi 


– yhteyden löytämiseen itseen

– itsetuntemuksen syventämiseen

– henkilökohtaiseen kasvuun 

– stressin ja uupumuksen hoitoon

– mielenterveyden vaalimiseen

–  tietoisuus-, tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittämiseen

– kokemusten käsittelyyn

– vahvuuksien tunnistamiseen

– voimavarojen valjastamiseen 

– itsetunnon vahvistamiseen

–  vuorovaikutuksen haasteisiin

–  itseilmaisun monipuolistamiseen

– erilaisten kuntoutumis- ja toipumisprosessien edistämiseen

–  kriisien kohtaamiseen

– mahdollisuuksien kartoittamiseen

– muutosten tekemiseen

– elämänilon ja merkityksellisyyden tunteen löytämiseen

– toivon herättelyyn

– suunnan kirkastamiseen

– elämänlaadun parantamiseen.


Syksyn 2021 kaikille avoimet matalan kynnyksen taidetyöpajat 


Espoon Mielenterveysyhdistyksessä Valoemyssä, Espoossa,

su 10.10.,14.11. ja 12.12. klo 12-15.


Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet täältä.