Taideterapia

TAIDETERAPIA


Taideterapeuttisen työskentelyn työpajat ja kurssit,

kasvu-, itsetuntemus- ja hyvinvointiryhmät

sekä räätälöidyt tapahtumat ja kurssit erityisryhmille ja työyhteisöille


Taideterapia on kaikille sopiva psykofyysinen terapeuttinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa oman elämän ilmiöitä tarkastellaan ja käsitellään taiteellisen itseilmaisun keinoin. Kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja toiveille annetaan niiden sanallistamisen sijaan tai lisäksi ulkoinen muoto esimerkiksi kuvan tekemisen kautta. Taideterapiassa ei pyritä saamaan aikaan taiteellisesti korkealaatuisia teoksia, vaan keskiössä on luova prosessi, yhteyden löytäminen omaan itseen ja oman sisäisen maailman havainnointi ja tarkastelu taiteen moninaisten menetelmien avulla. Minkäänlaisia taitoja tai taiteellista osaamista ei tarvita; työskentely tapahtuu aina jokaisen omilla ehdoilla, omista lähtökohdista käsin.


Taideterapiassa lähestymistapoja ja suuntauksia on monenlaisia. Ekspressiivinen taideterapia (Expressive Arts Therapy) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Tarkastelun näkökulma on fenomenologinen: ongelmakeskeisen ajattelun sijaan esiin nousevia asioita havainnoidaan ja tarkastellaan mielenkiintoisina, moniulotteisina ilmiöinä. Suuntaus eroaa muista luovista terapiamuodoista siinä, että se on luonteeltaan monitaiteista eli useaa taidemuotoa integroivaa terapeuttista työskentelyä, jossa merkitystä on myös taiteidenvälisillä siirtymillä.  Luovan itseilmaisun keinoina voidaan hyödyntää muun muassa kuvan tekemistä ja valokuvausta, muovailua, ääntä ja musiikkia, draamaa, kehollista ilmaisua sekä runoutta ja luovaa kirjoittamista.


Ekspressiivisen taideterapian tavoin holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava ratkaisukeskeinen taideterapia (Solution Focused Art®) yhdistää ratkaisukeskeisen näkökulman taideterapeuttiseen viitekehykseen, pääasiallisesti kuvalliseen työskentelyyn. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Mielikuvitus ja luovuus nähdään ainutlaatuisina toiminnan alueina, joiden avulla ihmiselle avautuu mahdollisuus oman elämäntilanteensa uudelleenarviointiin, uusien näkökulmien muodostamiseen, positiivisten mielikuvien luomiseen, myönteisten asioiden vahvistamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Työskentelyn keskeisiä lähtökohtia ovat uudelleenmäärittelyn ja näkökulman vaihtamisen taidon hyödyntäminen, voimavarakeskeisyys ja asiakkaan toimijuuden vahvistaminen.

 

Sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arvottamisesta ja arvostelusta vapaa terapeuttinen taideilmaisu mahdollistaa pysähtymisen itsen ja oman elämän äärelle, tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja työstämisen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Olennaisinta työskentelyssä on aistien, mielikuvituksen ja luovuuden herättelyn kautta tapahtuva järjestä, logiikasta ja kontrollin illuusiosta etääntyminen ja luovaan prosessiin heittäytyminen sekä avoin vuorovaikutus oman taideilmaisun ja ryhmätyöskentelyssä ryhmän muiden jäsenten kanssa. 


Jos kiinnostuit taideterapeuttisesta työskentelystä,

ota yhteyttä ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi!


TAIDETERAPEUTTISTA

TYÖSKENTELYÄ

VOIMAVARAKESKEISELLÄ

OTTEELLA


Taideterapeuttinen työskentely on sovellettavissa ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä monenlaisten asiakasryhmien  tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Taideterapiasta voi saada apua ja tukea esimerkiksi 


– yhteyden löytämiseen itseen

– itsetuntemuksen syventämiseen

– henkilökohtaiseen kasvuun 

– stressin ja uupumuksen hoitoon

– suorittavasta elämäntavasta irtautumiseen

–  tietoisuus-, tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittämiseen

– kokemusten käsittelyyn

– vahvuuksien tunnistamiseen

– voimavarojen valjastamiseen 

– itsetunnon vahvistamiseen

–  vuorovaikutuksen haasteisiin

–  itseilmaisun monipuolistamiseen

– erilaisten kuntoutumis- ja toipumisprosessien edistämiseen

–  kriisien kohtaamiseen

– mahdollisuuksien kartoittamiseen

– muutosten tekemiseen

– elämänilon ja merkityksellisyyden tunteen löytämiseen

– toivon herättelyyn

– suunnan kirkastamiseen

– elämänlaadun parantamiseen.


Kevään ja syksyn 2022

kaikille avoimet taidetyöpajat

Espoon Mielenterveysyhdistyksessä

Espoon Olarissa


Lisätiedot

ja ilmoittautuminen