Taideterapia

TAIDETERAPIA


Yksilö- ja ryhmätaideterapia,

luovuus-, itsetuntemus- ja hyvinvointiryhmät

sekä räätälöidyt tapahtumat ja kurssit erityisryhmille ja työyhteisöille.


Taideterapia on kaikille sopiva psykofyysinen terapeuttinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa oman elämän ilmiöitä tarkastellaan ja käsitellään taiteellisen itseilmaisun keinoin. Kokemuksille, ajatuksille, tunteille ja toiveille annetaan niiden sanallistamisen sijaan tai lisäksi ulkoinen muoto esimerkiksi kuvan tekemisen kautta. Erityisen hyvin taideterapia sopii hyödynnettäväksi silloin, kun kokemusten ja tunteiden sanoittaminen tuntuu vaikealta tai kun sanoja ei ole, eli esimerkiksi afasian, autismin tai selektiivisen mutismin ollessa kyseessä. Taideterapiassa ei pyritä saamaan aikaan taiteellisesti korkealaatuisia teoksia, vaan keskiössä on luova prosessi, yhteyden löytäminen omaan itseen ja oman sisäisen maailman havainnointi ja tutkiminen taiteen moninaisten menetelmien avulla. Minkäänlaisia taitoja tai taiteellista osaamista ei tarvita; työskentely tapahtuu aina jokaisen omilla ehdoilla ja omista lähtökohdista käsin.


Taideterapiassa lähestymistapoja ja suuntauksia on monenlaisia. Ekspressiivinen taideterapia (Expressive Arts Therapy) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Tarkastelun näkökulma on fenomenologinen: ongelmakeskeisen ajattelun sijaan taidetyöskentelyssä esiin nousevia asioita havainnoidaan ja tarkastellaan mielenkiintoisina, moniulotteisina ilmiöinä. Suuntaus eroaa monista muista luovista terapiamuodoista paitsi vahvasti filosofiaan kytkeytyvän taustansa perusteella myös siinä, että se on luonteeltaan monitaiteista eli useaa taidemuotoa integroivaa terapeuttista työskentelyä, jossa merkitystä on myös taiteidenvälisillä siirtymillä. Ekspressiivisessä taideterapiassa luovan itseilmaisun keinoina voidaan hyödyntää muun muassa kuvan tekemistä ja valokuvausta, muovailua ja saven työstämistä, ääntä ja musiikkia, draamaa, kehollista ilmaisua sekä runoutta ja luovaa kirjoittamista. 


Voit lukea lisää ekspressiivisestä taideterapiasta koulutusorganisaatio Inartes instituutin verkkosivuilta.


Ekspressiivisen taideterapian tavoin holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava ratkaisukeskeinen taideterapia (Solution Focused Art®) yhdistää ratkaisukeskeisen näkökulman taideterapeuttiseen viitekehykseen, pääasiallisesti kuvalliseen työskentelyyn. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä ja tulevaisuudessa: mielikuvituksen ja luovuuden avulla ihmiselle avautuu mahdollisuus oman elämäntilanteensa uudelleenarviointiin, uusien näkökulmien muodostamiseen, positiivisten mielikuvien luomiseen, myönteisten asioiden vahvistamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Työskentelyn keskeisiä lähtökohtia ovat tavoitteellisuus, uudelleenmäärittelyn ja näkökulman vaihtamisen taidon hyödyntäminen sekä voimavarakeskeisyys ja toiveikkuuden lisääminen. 


Voit lukea lisää ratkaisukeskeisestä taideterapiasta koulutusorganisaatio Alfa Partners Academyn ja Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry:n verkkosivuilta.

 

Sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arvottamisesta ja arvostelusta vapaa terapeuttinen taideilmaisu mahdollistaa pysähtymisen itsen ja oman elämän äärelle, tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja työstämisen sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Olennaisinta työskentelyssä on aistien ja mielikuvituksen herättelyn kautta tapahtuva järjestä, logiikasta ja kontrollin illuusiosta etääntyminen ja luovaan prosessiin heittäytyminen sekä avoin vuorovaikutus oman taideilmaisun ja terapeutin sekä ryhmätyöskentelyssä ryhmän muiden jäsenten kanssa. Taiteessa ilmenevälle avautuen ja sitä ihmetellen ja tutkien voimme oppia ja oivaltaa uutta, saavuttaa syvempää ymmärrystä omasta elämänpolustamme, irtaantua haitallisista ja tarpeettomaksi käyneistä ajattelu- ja toimintamalleista ja edetä kohti myönteisiä muutoksia.


Jos kiinnostuit taideterapeuttisesta työskentelystä,

ota yhteyttä ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi!


TAIDETERAPEUTTISTA

TYÖSKENTELYÄ

ESTEETTÖMÄSTI JA

VOIMAVARAKESKEISESTI


Taideterapeuttinen työskentely on sovellettavissa ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä monenlaisten asiakasryhmien  tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Taideterapiasta voi saada apua ja tukea esimerkiksi 


– yhteyden löytämiseen itseen

– itsetuntemuksen syventämiseen

– henkilökohtaiseen kasvuun 

– stressin ja uupumuksen hoitoon

– suorittavasta elämäntavasta irtautumiseen

– turvallisuuden tunteen lisäämiseen

–  tietoisuus-, tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittämiseen

– elämänkokemusten käsittelyyn

– vahvuuksien tunnistamiseen

– voimavarojen valjastamiseen 

– itsetunnon vahvistamiseen

–  vuorovaikutuksen haasteisiin

–  itseilmaisun monipuolistamiseen

– erilaisten kuntoutumis- ja toipumisprosessien edistämiseen

–  kriisien kohtaamiseen

– selviytymiskeinojen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen

– muutosten tekemiseen

– elämänilon ja merkityksellisyyden tunteen löytämiseen

– toivon herättelyyn

– suunnan kirkastamiseen

– toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen.


***


HINNAT

sis. ALV 24 %

(opiskelijahinnat 6/2023 saakka)


Yksilökäynti 75 min / 60 euroa


Ryhmät max. 8 hlöä

90-120 min kerta / 40 euroa / hlö


Tutustumiskäynti ja alkukartoitus

30 min on maksuton.