Luovuus

LUOVA ILMAISU

 

Sanataiteen, Kohtaamistaiteen® ja muut luovan ilmaisun

työpajat ja kurssit erilaisille kohderyhmille.


Luovuudella, taiteella ja kulttuurilla on läheinen yhteys hyvinvointiin: taidelähtöisillä ja toiminnallisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja toimintakykyyn elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Luovuus on yksilön hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä ja merkittävä voimavara. Jokainen ihminen on luova, ja omaa luovuutta on mahdollista herätellä ja kehittää niin ajattelun kuin konkreettisen toiminnankin tasolla. 


Sanataide on luovaa ja leikkisää itseilmaisua puhutun, kirjoitetun ja kuvitetun kielen avulla. Sanataide luetaan taiteen muodoksi ja taidekasvatuksen alaksi, jonka keskiössä ei ole oman äidinkielen hallinta ja oikeakielisyys, vaan luovuuden ja mielikuvituksen käyttäminen vapaaseen itseilmaisuun ja oman äänen löytäminen kielellisen ilmaisun erilaisten tapojen ja lajien kokeilemisen kautta. Kieli alati muuttuvine sanavarastoineen on jokaisen käytettävissä, ja mahdollisuudet luovaan sanalliseen itseilmaisuun ovat rajattomat. Sanataiteen kenttä onkin laaja, ja siihen voi sisältyä puhuttuna sanataiteena esimerkiksi tarinankerrontaa ja sadutusta, kuvitettuna sanataiteena sarjakuvia ja runovideoita sekä kirjoitettuna sanataiteena esimerkiksi novelleja, blogitekstejä, runoja, tarinoita ja satuja. 


Kohtaamistaide® on alun perin Japanissa muistisairauksien ennaltaehkäisemiseen ja muistisairaiden hoitoon kehitettyyn Clinical Art -taidetyöskentelyyn perustuva taidelähtöinen menetelmä, jonka ohjaajia on koulutettu Suomessa Laurea ammattikorkeakoulussa vuodesta 2007. Kohtaamistaide on taiteellisesta taustasta riippumatta kaikille sopivaa ryhmämuotoista taidetoimintaa, joka perustuu kokemukselliseen tekemiseen ja erilaisten taidemateriaalien, taideteosten ja muiden ryhmäläisten kohtaamiseen. Kohtaamistaiteen keskeisiin periaatteisiin lukeutuvat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, moniaistisuus, keskinäinen kunnioitus ja arvostaminen. Yksilö nähdään osana ryhmän muodostamaa yhteisöä, jossa hän voi turvallisesti ilmaista itseään luovin keinoin, tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja olla arvostavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 


Sekä sanataide että Kohtaamistaide soveltuvat hyödynnettäväksi monenlaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä mielenterveys- ja päihdetyöstä lastensuojeluun ja vanhustenpalveluihin sekä erityistarpeita omaavien ryhmien virkistystoiminnasta työyhteisöjen yhteishengen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Taidetyöskentelyn tavoitteet määräytyvät aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja harjoitukset räätälöidään kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Matalan kynnyksen luovan itseilmaisun työpajoihin ja kursseille osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaisia ennakkotietoja tai -taitoja, jokainen on tervetullut omana itsenään tekemään tutkimusretkiä sisäiseen maailmaansa ja mielikuvitukseensa omista lähtökohdistaan käsin. 


Sanataiteen ja Kohtaamistaiteen sekä muun luovan ilmaisun

työpajojen ja kurssien hinta

määräytyy sisällön, osallistujamäärän ja keston mukaan.


 Ota yhteyttä ja kysy lisää!


SANTAITEEN JA KOHTAAMISTAITEEN

MONET MAHDOLLISUUDET


Luovien menetelmien avulla on mahdollista saada etäisyyttä ja uudenlaisia näkökulmia arjen ilmiöihin sekä iloa ja merkityksellisyyden kokemuksia omaan elämään. 


Sanataiteen ja Kohtaamistaiteen avulla voidaan muun muassa


– etääntyä omasta arjesta

– virittää mielikuvitusta

– vapauttaa luovuutta

– vahvistaa toimijuutta

 – rikastuttaa itseilmaisua

– tutkimusretkeillä tuntemattomaan

– hahmottaa maailmaa

– tarkastella omaa tarinaa

– jäsentää omia ajatuksia

– ihmetellä elämän ilmiöitä

– löytää uusia merkityksiä

– lisätä rohkeutta

–  vahvistaa itsetuntoa

– kokea elämyksiä

– oivaltaa uutta

– palautua ja elpyä

– aktivoitua ja virkistyä  

– jakaa kokemuksia

– löytää luovuuden ilo

– valjastaa taiteen voima.


***


Lisätietoja sanataiteesta:


Suomen sanataideopetuksen seura


Lisätietoja Kohtaamistaiteesta:


Kohtaamistaiteen esittelyvideo


Suomen Kohtaamistaide ry


***